جستجو در سایت:
جستجو در سایت

هیستروسکوپی

۱۳۹۵/۰۵/۱۳

در هیستروسکوپی جراح توسط یک دوربین به داخل رحم وارد می شود و محوطه داخل رحم را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد. وجود فیبرم و پولیپ در داخل رحم بدین وسیله کاملا مشخص می شود وجراح می تواند در عین حال پولیپ و فیبرم را مورد جراحی قرار داده و بردارد