جستجو در سایت:
جستجو در سایت

انجمن متخصصین زنان و مامایی کشور

۱۳۹۶/۱۲/۱۳

در انتخابات انجام شده روز  دهم اسفند ماه ۱۳۹۶ آقای دکتر رضا نصر به عنوان عضو هیات مدیره انجمن متخصصین زنان و مامایی کشور انتخاب شدند

Posted in دسته‌بندی نشده by drnasr