جستجو در سایت:
جستجو در سایت

هیستروسکوپی

در هیستروسکوپی، جراح توسط یک دوربین به داخل رحم وارد می‌شود و محوطه داخل رحم را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. وجود فیبروم و پولیپ در داخل رحم، بدین‌وسیله کاملاً مشخص شده و جراح می‌تواند، در عین حال، پولیپ و فیبروم را مورد جراحی قرار داده و بردارد.